O nama

O nama

Print Friendly, PDF & Email

Osnovne informacije 

Institut Saveza za tranzicijska istraživanja i nacionalnu edukaciju (Institut STINE) je lokalna nevladina, nepolitička, nestranačka, neprofitna humanitarna udruga građana koja djeluje na zaštiti i promociji ljudskih prava, razvoju demokracije i međuetničkih odnosa. Institut je osnovan 15.7.2003.

Institut je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske 28.07 2003. pri Uredu državne uprave Splitsko- dalmatinske županije. U Registar neprofitnih organizacija RH Institut je upisan 10.08.2009.

Institut  djeluje na teritoriju Republike Hrvatske te u čitavoj regiji.

Sjedište Instituta je na adresi Šetalište Bačvice  br. 10  u Splitu.

Povijest nastanka Instituta

Institut STINE razvio se iz medijske agencije STINA  koja je osnovana 1992.godine. Agencija STINA uz klasičan novinarski rad razvijala je  i implementira specifične i kod nas jedinstvene medijske projekte usmjerene na informiranje i educiranje javnosti o procesima demokratizacije tranzicijskih društva. U tom okviru kroz svoje različite servise i projekte agencija STINA tretirala je različite aspekte izgradnje civilnog društva, razvoj lokalne demokracije, zaštitu manjinskih prava i jačanje međuetničke tolerancije, medijske slobode, mogućnosti povrataka izbjeglica, osposobljavanje građana za efikasnije sudjelovanje u političkom životu itd.

Institut STINE temelji svoje aktivnosti na sintezi velikog medijskog iskustva te aktivne ulogu u promoviranju i razvoju civilnog društva i demokratskih standarda u tranzicijskim društvima te kroz svoje brojne projekte na kojima će se angažirati domaći i međunarodni eksperti nastojati doprinijeti punoj demokratizaciji hrvatskog društva na njegovom putu u evropske integracije.

Institut STINE posebno kroz svoje projekte tretira zajedničke regionalne probleme i doprinosi većem razumijevanju, suradnji i stabilizaciji u regiji.

Vizija Instituta

Vizija Instituta  je moderno demokratsko društvo, društvo vladavine prava i poštivanja ljudskih prava i vrijednosti, društvo tolerancije i jednakih mogućnosti za sve građane, bez diskriminacije i bez obzira na nacionalne/etničke, vjerske, kulturne, spolne, socijalne ili druge razlike.

Cilj Instituta

Institut je osnovana s ciljem da u uvjetima društva u tranziciji kao što je hrvatsko, doprinese promoviranju i educiranju šire javnosti vrijednostima civilnog društva, razvoja demokratskih institucija, razvoja kulture mira, tolerancije, multikulturalnosti, usklađenog socijalnog  i ekonomskog razvoja itd.

Cilj Instituta  je izgradnja i razvoj demokratskog društva i održivog razvoja.  Udruga je osnovana s ciljem da u uvjetima društva u tranziciji kao što je hrvatsko, doprinese promoviranju i educiranju šire javnosti o :

– razvitku ljudskih sloboda,

– zaštiti i razvitku ljudskih i manjinskih prava,

– vrijednostima civilnog društva

– razvoju demokratskih institucija

– razvoja kulture mira

– vrijednostima multietničnosti , multikulturalnosti i intrekulturalnosti

– uspostavi  usklađenog socijalnog  i ekonomskog razvoja itd.

– razvoju međuetničke, međuvjerske i međukulturne tolerancije i suradnje,

 

Svrha djelovanja Instituta

je da kroz različite aktivnosti  istražuje i educira o svim relevantnim  pitanjima važnim za  razvoj demokracije i civilnog društva. Posebna svrha djelovanja Instituta jeste i razvoj produkcije različitih programa civilnog educiranja kroz medije. U tom sklopu Institut radi i  na razvoju alternativne medijske ponude (posebni info servisi, bilteni, radijski programi) te na edukaciji  urednika i novinara lokalnih medija.

Institut djeluje na području čitave RH, te na regionalnoj ( međunarodnoj ) razini .

Djelatnosti  Instituta

Institut  svoje aktivnosti provodi putem projekata i programa koji su okvirno podijeljeni u sljedeća tematska područja

– Razvoj i unaprjeđenje društvene slobode i društvene odgovornosti

–  Razvoj edukativne uloge  medija ( posebno lokalnih medija), civilne edukacije i neprofitnih medijskih projekata ;

– Van-institucionalno (neformalno) obrazovanje za izgradnju demokratskog i civilnog društva;

– Unapređenje i razvoj  prava manjina ( posebno nacionalnih manjina )

–  Promicanje mirovnih aktivnosti ,suočavanja s prošlošću i razvoja postkonfliktne suradnje

– Promicanje i razvoj regionalne suradnje;

– Poticanje antikorupcijskih aktivnosti u zajednici i vladavine prava;

– Promicanje jednakih mogućnosti;

– Promicanje građanskog aktivizma i građanske participacije (izgradnja socijalnog kapitala);

– Informiranje o procesima međunarodnih integracija

– Promicanje rada organizacija civilnog društva;

– Promicanje održivog razvitka i socijalne kohezije.

Svoje djelatnosti Institut ostvaruje na različite načine :

– javnim edukativnim kampanjama putem medija

– konferencijama, stručnim raspravama, okruglim stolovima i predavanjima

– poticanjem interdisciplinarnih istraživanja

– treninzima, edukativnim seminarima i radionicama namijenjenih novinarima i drugim javnim djelatnicima

– produkcijom različitih publikacija i drugih edukativnih materijala

– praćenjem i analiziranjem stanja i kršenja ljudskih prava i manjinskih prava

– pružanje informativne i tehničke potpore građanima, građanskim inicijativama i inicijativama ekonomskog razvitka,

– provođenje javnih kampanja zagovaranja,

– praćenjem i valorizacijom rada tijela državne uprave ,

– suradnjom s relevantnim vladinim i nevladinim organizacijama u Hrvatskoj te inozemnim i međunarodnim nevladinim organizacijama i međunarodnim organizacijama.

Dosadašnje aktivnosti Instituta  planirane su i provođene putem više desetaka kratkoročnih i dugoročnih projekata. Projektni prijedlozi prilagođavani su specifičnim potrebama uočenim u svakodnevnom radu  Instituta, a temeljili su se i na prikupljenim informacijama te provedenim istraživanjima. Aktivnosti su provođene samostalno i u suradnji s srodnim partnerskim organizacijama iz zemlje i inozemstva.

Osnovne aktivnosti Instituta  provođene su u okviru stalnog programa/projekta Instituta pod nazivom „.Osposobljavanje lokalnih medija za razvoj programa civilne edukacije kroz neprofitne medijske projekte„ koji je utemeljen od samog početka rada Instituta.

Iz tog je programa  kojim je usluženo nekoliko desetaka tisuća direktnih korisnika, proistekla većina ostalih projektnih prijedloga i aktivnosti Instituta .

Korisnici usluga Instituta je najšira javnost, sve kategorije građana bez obzira na spol, kulturu, jezik, nacionalnu ili vjersku pripadnost i sl. Korisnici usluga Instituta su brojni mediji, različite nevladine organizacije i udruge ( posebno udruge i institucije nacionalnih manjina ), obrazovne institucije  itd.

Institut je od početka svoga djelovanja uspostavio kontakte i konkretnu suradnju s velikim brojem relevantnih međunarodnih, inozemnih i domaćih nevladinih organizacija, obrazovnih  institucija te medija.

Upravljanje Institutom

Skupština je najviši organ Instituta i čine ju svi redovni članovi/ce. Redovno zasjedanje Skupštine održava se najmanje jednom godišnje a izvanredno na zahtjev Upravnog odbora ili na zahtjev jedne trećine članova udruge. Rad Skupštine je pravovaljan ako na skupštini sudjeluje više od polovine članova udruge .

Skupština bira predsjednika i upravni odbor Instituta na dvije godine.

Upravni odbor i predsjednik Instituta ( član Upravnog odbora ) zastupaju i rukovode Institutom između dvije skupštine .

Financijska podrška  Instituta

U prethodnom razdoblju projekte i programe Instituta financijski su podržavali  sljedeće institucije i fondacije :

– Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj

– Veleposlanstvo SAD

– Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske

– Ured za udruge Vlade RH

– Savjet za nacionalne manjine RH

– Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

– King Baudouin Foundation

– EU (IPA , EIDHR, CARDS )

–  Open Society Institute

– Agencija za elektroničke medije

Projekti INSTITUTA :

– Regionalni inforservis za dvosmjerni povratak hrvatskih i srpskih izbjeglica (Hrvatska, BiH i SR Jugoslavija ), Projekt financiran od OESS – a, 2002.

– Medijska mreža za istinu i pomirenje, (Hrvatska, BiH, SCG ) Projekt Centra za mir, rat i medije pri New York University, 2003.

– Edukativno – informativni servis za promociju manjinskih prava i međuetničku toleranciju u Hrvatskoj,  EIDHR program Europske unije, 2002/03.

Informativno – edukacijska medijska kampanja za jačanje procesa povratka, OESS, 2004.

– Edukativno – informativna medijska podrška implementaciji i zaštiti manjinskih prava i jačanju međuetničke tolerancije u Hrvatskoj,CARDS program Evropske unije, 2004/05.

– Nacionalne manjine – mostovi suradnje i činioci stabilnosti među bivšim jugoslavenskim državama, (Hrvatska, BiH i SCG), projekt financiran od strane Balkan Trust for Democracy, 2004/05.

– Uloga medija u jačanju lokalne demokracije i razvoja civilnog društva, EIDHR program Evropske unije, 2004/2005

– Medijska mreža za promociju suradnje i razumijevanja između država bivše Jugoslavije(Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora: prilog postkonfliktnoj komunikaciji).Potpora  Balkan Trust for Democracy,  2006

– Regionalni edukativni seminari za novinare BiH , Hrvatske i Srbije koji se bave problematikom nacionalnih manjina i međuetničkom tolerancijom , projekt uz potporu KIng Baudion Foundation 2007

– Učimo za Europu – medijska kampanja za promociju europskih integracija u Hrvatskoj, PHARE program EU , 2007

– Javna kampanja osvješćivanja povodom manjinskih izbora – Potpora vijećima nacionalnih manjina u područjima posebne državne skrbi , 2007

– Regionalna medijska mreža za promociju EU integracija,  2009

– Interupcija korupcije 2010/2011

– Pandora Box , 2011

– Multietničnost kao pozitivni socijalni kapital u razvoju povratničkih sredina, 2012

–  Civilno praćenje  provedbe nacionalnih strategija za integraciju Roma i planova u okviru Desetljeća za uključivanje Roma, 2014

– Projekt zagovaranja uključivanja Roma 2015

– Manjinski forum : Izazovi multietničnosti u hrvatskom društvu 2019

 

Publikacije  INSTITUTA

Vodič kroz lokalnu demokraciju, 2002.

Nacionalne manjine I (K demokratskim standardima zaštite i prava), 2003.

Nacionalne manjine II  (Zaštita manjinskih prava u Hrvatskoj), 2003.

Povratak – Hrvatska, 2003.

Povratak- Bosna i Hercegovina, 2003.

Javnost i manjine, 2004.

Lokalna samouprava pred reformskim izazovima, 2005.

Nacionalne manjine u Hrvatskoj, 2005.

Manjine i europske integracije, 2005.

The policies of protection of national minorties in the Republic of Croatia, 2008

Medijski pristupi promociji EU integracija, 2009

Multietničnost, povratak, razvoj,  2012

Prezentiranje i posredovanje manjinskih interesa u javnosti 2014

Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma, 2014.

Izvješće organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za      uključivanje Roma i Akcijskog plana Desetljeća u Hrvatskoj u 2012. i 2013. godini , 2014

Bilteni:  MANJINSKI FORUM

MULTIETNIČNOST I RAZVOJ