VIŠE OD DESET MILIJUNA EURA ZA PROGRAME KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Print Friendly, PDF & Email

Na  106. sjednici Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske koja je održana 19. travnja donesena je odluka o raspodjeli sredstava za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2024. godinu.

Savjet za nacionalne manjine jednoglasno je donio Odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2024. godini. Odlukom su raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 10.046.493 EUR za programe kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Od 1340 programa prijavljenih na Javni poziv, Odlukom o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2024. godini predviđeno je sufinanciranje 1253 programa 106 udruga i ustanova nacionalnih manjina sa 145 članica.

Također, jednoglasno je donesena Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2024. godini. U okviru Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine te pratećeg Akcijskog plan. Odlukom su za pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije romske manjine raspoređena sredstva u ukupnom iznosu od 265.446 EUR. I u 2024. godini Savjet za nacionalne manjine sufinancirati će organizaciju kulturno-umjetničkih manifestacija Lipovljanski susreti i Večer nacionalnih manjina Bjelovar.

Izvor:  Savjet za nacionalne manjine RH

 

Show More