Produženje predugovora za programe kulturne autonomije

Print Friendly, PDF & Email

Ovih dana Savjet za nacionalne manjine RH donio je važnu odluku vezanu uz aktualnu situaciju borbe protiv virusa COVID 19. Donosimo vam integralnu verziju odluke koju je potpisao Aleksanda Tolnauer, predsjednik Savjeta.

Produženje predugovora za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina za prva tri mjeseca 2020. godine

S obzirom na novonastalu situaciju u vezi sa epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Odluka o rasporedu sredstava za 2020.godinu aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, računi 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 3811 Tekuće donacije u novcu (izvor 41) neće se moći donijeti u predviđenom tj. planiranom roku, obavještavamo Vas da se sklopljeni predugovori sa udrugama i ustanovama nacionalnih manjina  koji su potpisani za prva tri mjeseca 2020. godine za ostvarivanje programa kulturne autonomije  produžuju za slijedeća tri mjeseca –  travanj, svibanj i lipanj s time da će se isplatiti  sredstava u istim iznosima  navedenih u predugovorima, a koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Narodne novine“, broj 117/19).

Napominjem da se doznačena sredstva akontacija po predugovorima mogu koristiti isključivo za najneophodnije indirektne (režijske) troškove.

Nisu dozvoljeni troškovi za programe izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija iz razloga zabrane okupljanja i do donošenja Odluke o rasporedu sredstava. Za programe informiranja se mogu koristiti sredstva akontacija isključivo za tiskovine koje su bile odobrena za prošlu godinu.

Naglašavamo da se sredstva koriste krajnje racionalno iz razloga što  isplata sredstava za naredna razdoblja  ovise  isključivo  o  mogućnostima Državnog proračuna.

Savjet za nacionalne manjine i zastupnici nacionalnih manjina učinili su izuzetne napore u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske da i u ovim izvanrednim i teškim okolnostima osiguraju sredstva neophodna za opstojnost udruga za II kvartal 2020.godine.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SAVJETA

Aleksandar Tolnauer v.r.

Show More